Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego:


Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie został wpisany do ewidencji Kuratora Oświaty w Kaliszu w dniu 22.12.1993r. nr.KO.Ks-014/236/93, a przez Starostę Wieruszowskiego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem WS-O-4321/2/99 z datą rozpoczęcia działalności 1.01.1994 r.

Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie jest placówką niepubliczną, oświatowo-wychowawczą i opiekuńczą o zasięgu ogólnokrajowym zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z p.zm. oraz statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Rozdział II § 9,);

Dom wczasów jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie na podstawie wpisu do rejestru ośrodków (nr:OD/10/0002/22 ważny do dnia 08.08.2025) wydanego przez Wojewodę Łódzkiego uzyskał prawo do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:
1. Usprawniająco – rekreacyjnych
2. Rekreacyjno – sportowych i sportowych
3. Szkoleniowych
Placówka została również wpisana do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nr wpisu OR/10/0005/22 ważny do dnia 06.08.2025